Научноизследователски проект
2010–2012 г.

Проектът е финансиран по конкурс „Насърчаване на научните изследвания в приоритетни области ” от Фонд „Научни изследвания” при Министерството на образованието, младежта и науката на Република България.

Е К И П

Основният научен колектив на проекта включва 7 хабилитирани лица и утвърдени в своята област учени, притежаващи образователната и научна степен „доктор”, както и докторанти и млади учени, представители на 3 научноизследователски организации в страната и чужбина:
1.    СУ „Св. Климент Охридски”;
2.    Институт по балканистика при БАН;
3.    Нов български университет.

Продължение...

 

Ръководител: доц. д-р Симеон Евстатиев

Проектът е насочен към решаването на проблема с все още съществуващата у нас монодисциплинарност на научните подходи към взаимодействията между религия и култура чрез рефлексия върху зависимостите между (нормативен) текст и социокултурен контекст.

Продължение...