Центърът за изследване на религиите (ЦИР) е самостоятелно звено на СУ „Св. Климент Охридски”, създаден през 2008 година по инициатива на хабилитирани преподаватели и асистенти от четири факултета на Университета:

•    Факултет по класически и нови филологии
•    Философски факултет
•    Исторически факултет
•    Богословски факултет

Центърът е отворен за преподаватели, докторанти и студенти от всички факултети на СУ, като насърчава и сътрудничеството по конкретни изследователски проекти и образователни дейности с представители на други университети и научни институти в страната и чужбина.